AKTUALNE

SUMMER FASHION

Regulamin Konkursu „SUMMER FASHION W GALERII SANOK”

§ 1. Postanowienia wstępne

I. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „ SUMMER FASHION W GALERII SANOK (dalej „Konkurs”).

II. Organizatorem Konkursu jest GALERIA SANOK z siedzibą w Sanoku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS .…0000350900….NIP …6871931029…. (dalej „Organizator”).

III. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od momentu pojawienia się posta konkursowego (dalej: „Post Konkursowy”) w dniu ……-08-2020 r. DO w dniu …-13-2020 r.

IV. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem profilu…https://www.facebook.com/galeriasanokpodkarpacie ….na Facebooku.

V. Stylizacja konkursowa – dowolna stylizacja złożona z odzieży, może być uzupełniona o obuwie , dodatki , biżuterię itp. (dalej Stylizacja konkursowa)

VI. naklejka konkursowa - wzór użytkowy określony przez Organizatora ogłoszony w poście konkursowym na stronie internetowej……oraz …https://www.facebook.com/galeriasanokpodkarpacie …..i plakatach w Galerii Sanok.

§ 2. Uczestnicy konkursu

I. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, które stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”).

II. Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy GALERII SANOK oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora lub przez podmioty gospodarcze prowadzące sklepy w GALERII SANOK bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

IV. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przygotowanie STYLIZACJI KONKURSOWEJ wykonanej z ubrań oferowanych przez sklepy działające na terenie GALERII SANOK, wskazanych przez Organizatora ( SINSAY, MARTESSPORT, RESERVED, DIVERSE, 4F, WRANGLER,CROPP, MEDICINE..)Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia w szczególności zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku.

 

§ 3. Konkurs – zadanie

I. Aby zgłosić swój udział w Konkursie należy:

1. Przyjść w dniach od 8-13 czerwca 2020r. do Galerii Sanok

2. Stworzyć własną oryginalną stylizację konkursową w wybranym sklepie wskazanym przez Organizatora.

3. Zrobić zdjęcie w przymierzalni w wybranym sklepie w Galerii Sanok i opisać krótko co wchodzi w skład Twojej stylizacji. Zdjęcie musi obejmować naklejkę Konkursową określoną w niniejszym regulaminie, znajdującą się w przymierzalni sklepów uczestniczących w konkursie.

4. Przesłać zdjęcie Stylizacji wraz z opisem na Facebook: Galerii Sanok

5. Polubić profil ……https://www.facebook.com/galeriasanokpodkarpacie …….na portalu Facebook

 

6. Zdjęcie z pkt. 4 wysłać w wiadomości prywatnej na profil GALERII SANOK https://www.facebook: https://www.facebook.com/galeriasanokpodkarpacie , Zgłoszenia będą oceniane pod względem kreatywności i oryginalności.

II. Zaakceptowane przez Organizatora stylizacje konkursowe mogą zostać użyte na profilu Facebook i pojawiać się w albumie na……https://www.facebook.com/galeriasanokpodkarpacie ……………...

III. Zamieszone zdjęcia mogą być polubione na Facebooku przez innych użytkowników Facebook, przez czas trwanie konkursu. Liczba polubieni zdjęć zgłoszonych do konkursu zliczana będzie do dnia 13 czerwca 2020 r. do godziny 20.00. Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi w dniu 15 czerwca 2020r. przez profil……https://www.facebook.com/galeriasanokpodkarpacie …………

  1. Autorzy najlepszych PIĘCIU stylizacji ( z największą liczbą polubieni) otrzymają od Organizatora konkursu nagrodę w postaci bonu o wartości 200zł każdy, do wykorzystania w wybranych sklepach sklepach GALERII SANOK:

    FRAC

Księgarnia autorska

Medicine

Diamex

Cukiernia Vivaldi

4f

Martessport

Wojas

Lee@Wrangler

Reserved

Zirconia

Sekrety Urody

Cropp

Sinsay

DiverseT- mobile

Voice-net

Inmedio

Tell4U

 

………………………... a autor najlepszej stylizacji także weźmie udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej wykonanej przez GLITCH STUDIO.

V. Laureat zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych, od dnia otrzymania wiadomości prywatnej na Facebooku, o wyłonieniu go jako zwycięzcy, zgłosić się po odbiór nagrody do GALERII SANOK ( kontakt telefoniczny……797 707 897…….) .

VI. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość stylizacji Konkursowych, jednakże każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.

VII. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie zdjęć lub wiadomości stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, praw osobistych, praw majątkowych osób trzecich, praw do wizerunku, praw autorskich. W Konkursie niedozwolone jest zgłaszanie odpowiedzi służących marketingowi towarów lub usług nieoferowanych przez Sklepy zlokalizowane w GALERII SANOK.

VIII. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez Organizatora Konkursu w przypadku stwierdzenia, że naruszył Regulamin Konkursu np. poprzez stosowanie spowalniaczy czasu aplikacji lub ingerencję w bazę danych aplikacji.

IX. Organizator może na każdym etapie konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.

X. Organizator ma prawo do usuwania treści z komentarzy lub komentarzy pod Postem Konkursowym zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem Konkursu.

XI. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

XII. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

XIII. Organizator informuje, że jeżeli na skutek podania przez Laureata danych osobowych nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych, na podstawie których nie da się zweryfikować prawdziwej tożsamości uczestnika, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5. Reklamacje

I. Reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu, w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Organizatora lub w wiadomości prywatnej przesłanej do Organizatora za pośrednictwem …https://www.facebook.com/galeriasanokpodkarpacie ……………….

II. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.

III. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

IV. Organizator poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

V. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Dane osobowe

I. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest GLERIA SANOK a z siedzibą w Rzeszowie.

II. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. w szczególności w następujących celach:

a. wyłonienie Zwycięzców i ogłoszenie wyników,

b. wydanie Nagród,

c. rozpatrzenie ewentualnych reklamacji,

d. promocji na portalu Facebook wizerunku, produktów.

III. Dane osobowe przetwarzane w celu wyłonienia Laureatów i ogłoszenia wyników Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji obejmują nazwę profilu Uczestnika oraz ewentualnie wizerunek Uczestnika na profilu Facebook …https://www.facebook.com/galeriasanokpodkarpacie……………..

IV. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników zgłaszających Odpowiedzi do Konkursu są:

i. prawnie uzasadniony interes GALERII SANOK – w przypadku przetwarzania danych dla celów wymienionych w pkt II lit. a i d, e niniejszego Regulaminu,

ii. przetwarzanie niezbędne dla wykonania umowy – w przypadku przetwarzania danych dla celów wymienionych w pkt II lit. b niniejszego Regulaminu

iii. obowiązek prawny ciążący na Organizatorze – w przypadku przetwarzania danych dla celów wymienionych w pkt II lit. c niniejszego Regulaminu.

iv. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane w ciągu 60 dni od zakończenia Konkursu.

Nie dotyczy to:

danych osobowych Laureatów Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do celów podatkowych przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;

danych udostępnianych przez osoby wnoszące reklamacje, które będą przetwarzane do czasu ostatecznego rozpatrzenia danej reklamacji lub prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie roszczeń z tytułu udziału w Konkursie dochodzonych na drodze sądowej lub w innym podobnym trybie;

zasady przetwarzania danych osobowych przez portal Facebook dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

V. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 7. Prawa własności intelektualnej do STYLIZACJI Konkursowych

I. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą STYLIZACJI Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do SRTLIZACJI Konkursowej. W przypadku, gdyby takie zapewnienie okazało się nieprawdziwe, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

II. Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy udzielają GALERII SANOK nieodpłatnej licencji do korzystania z przesłanych STYLIZACJI Konkursowych dla celu przeprowadzenia Konkursu, na okres od chwili wysłania Zgłoszenia do dnia zakończenia Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, bez ograniczeń terytorialnych, w tym w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym na profilu Facebook…https://www.facebook.com/galeriasanokpodkarpacie …………………..

III. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nadesłane Prace Konkursowe zostaną wykorzystane przez Organizatora

IV. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

V. W przypadku, gdy STYLIZACJA Konkursowa zawiera wizerunki osób, Uczestnik jest zobowiązany do odebrania od osób, których wizerunek znajduje się na tej Pracy zgód w rozumieniu 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunków na profilu Facebook przez Organizatora.

VI. Poprzez przesłanie STYLIZACJI Konkursowej zawierającej wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę w rozumieniu 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku na profilu Facebook…https://www.facebook.com/galeriasanokpodkarpacie …………... Organizator zastrzega sobie prawo do ukrycia wizerunku osób na przesłanych zdjęciach.

§ 8. Postanowienia końcowe

I. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook. Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.

II. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, na profilu Facebook…https://www.facebook.com/galeriasanokpodkarpacie oraz stronie internetowej : …http://www.galeriasanok.com/ …………..

III. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

IV. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Organizatora.

 

Sanok, dnia 6 czerwca 2020r.